Odstoupení od smlouvy/ Reklamace

Odstoupení od kupní smlouvy


V souladu s ustanoveními zák. č. §1829 občanského zákoníku v platném znění při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů, má zákazník právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, úplného převzetí zboží zákazníkem, nebo třetí stranou, kterou zákazník pověřil převzetím zboží.

Postup v případě odstoupení od kupní smlouvy

Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, je povinen dodržet následující podmínky:

* Kontaktovat nás emailem na reklamace@internetovazahrada.cz se žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu pro vrácení peněz.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy


* Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naši adresu ( Adresa na odstoupení od smlouvy Vám bude zaslána prostřednictvím emailu. Fakturační adresa neslouží k zasílání Odstoupení od smlouvy ) a to za následujících podmínek:

  • zboží musí být v původním obalu
  • zboží nesmí jevit známky používání
  • zboží musí být nepoškozené
  • zboží musí být kompletní (včetně návodu o způsobu používání a podobně, pokud byly součástí balení)
  • zboží musí být uvedeno do původního stavu (pokud se nacházelo v demontu)
  • zboží musí být odesláno bez dobírky 

Zboží doporučujeme pojistit, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu či poškození na cestě k nám.

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží se sníženou hodnotou, které je používáno, poškozeno, bez původního obalu nebo neúplné, uhradí kupující prodávajícímu náklady, které vznikly v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme bez zbytečného odkladu převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Platba bude vrácena až po doručení vráceného zboží zpět na požadovanou adresu. Kupujícímu budou odeslány veškeré úhrady, které uhradil v souvislosti s uhrazením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží kupujícímu. Při odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) nese přepravní náklady kupující, nikoli prodejce.


VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou nebo osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Právo na odstoupení nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.


Záruční podmínky a reklamační řád


Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců. Záruka začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

Ke každému zboží zakoupenému u provozovatele, je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (daňový doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.

Při přebírání zboží od kurýra je třeba balík důkladně zkontrolovat, pokud obalový materiál zásilky jeví poškození je třeba sepsat škodní zápis s kurýrem a problém nám nahlásit neprodleně na naší infolince nebo e-mailem nejpozději do 24-hodin od převzetí zboží.

Pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednaný, zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné jej vyměnit.

Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným používáním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben).

Pokud prodávající může vyloučit zavinění kupujícím, kupující má právo::

  • odstoupit od smlouvy
  • žádat o výměnu zboží
  • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
  • žádat o výměnu náhradních dílů

Kupující má právo uplatnit si reklamaci emailem na reklamace@internetovazahrada.cz. Do žádosti o reklamaci popíše rozsah vady zboží.

K reklamaci budete potřebovat číslo objednávky a fotodokumentaci poškozeného zboží, vnější a vnitřní balení zásilky.